Koulutuksessa tulisi tähdätä paremmin yrittäjyyteen

Suomessa on pitkään tutkittu koulutuksen ja työllistymisen yhteyttä ja niiden välillä onkin todettu selkeä ja vahva korrelaatio. Yleisesti voidaan sanoa, että koulutetut ja erityisesti korkeakoulutetut työllistyvät hyvin. Tästä huolimatta monilla aloilla kohdataan työttömyyttä ja epävarmoja työmarkkinoita, mikä on osaltaan aiheuttanut monille opiskelijoille ahdistusta jo ennen työelämään siirtymistä.

Ilmassa onkin pitkään ollut keskustelua siitä, olisiko työelämä integroitava paremmin opintoihin ja voisiko jo opiskeluaikana luoda erilaisia kontakteja niin, että siirtyminen töihin opintojen jälkeen on helpompaa ja kivuttomampaa. Korkeakouluissakin tunnetaan aloja, joissa harjoittelun kautta päästään luomaan kontakteja yrityksiin ja alan työpaikkoihin. Esimerkiksi lääketieteen ja kauppatieteen opiskelijat saavat usein tärkeitä kontakteja jo opiskeluaikaan.

Innovaatioita myös koulutukseen

Koulutuksessa olisi tärkeä antaa mahdollisimman monipuoliset eväät alalle ja korostaa esimerkiksi omia innovaatioita ja niiden kaupallistamista jo opiskeluaikana. Nyt moni opiskelija saattaa haaveilla esimerkiksi tutkijan urasta yliopistolla, mutta ei välttämättä tiedä esimerkiksi omien keksintöjen ja innovaatioiden kaupallistamisesta mitään. Olisikin hyvä, jos koulutuksessa kannustettaisiin rohkeammin myös yrittäjyyteen ja erilaisten innovaatioiden kehitykseen.

Opiskelijoille voitaisiin järjestää esimerkiksi kursseja, joissa käsitellään sitä, miten patentit toimivat, mistä yrityslainat voi hakea helposti, ja minkälaisia ehtoja ja kuluja niihin sisältyy. Opiskelijoille tulisi myös opettaa perusteet oman yrityksen tai toiminimen perustamisesta ja siitä kuinka yritysmaailmassa kannattaa toimia. Myös erilaisten uusien innovaatioiden merkitystä tulisi korostaa.

Yritykset mukaan yhteistyöhön

Yliopistot ovat usein tietyillä tavalla vierastaneet yritysmaailmaa osin siksi, että kaupallisuus ja tieteellinen integriteetti koetaan paikoin ristiriitaiseksi. Olisi kuitenkin hyvä, jos yrityksiä saataisiin aktiivisemmin mukaan yliopistoihin ja ne kannustaisivat opiskelijoita erilaisiin tehtäviin ja projekteihin mukaan. Tästä hyötyisivät sekä yliopisto että yritys. Opiskelijoiden panos on monesti korvaamaton ja heillä on käytössään uusin, asiantuntijoiden opettama tieto. Yritys voi saada ennakkoluulottomia ideoita ja asiantuntijan mielipiteen käyttöönsä. Opiskelijat puolestaan saisivat kontakteja työelämään ja arvokasta kokemusta siitä, millaista yliopiston ulkopuolinen työskentely ja kahden eri tahon välinen yhteistyö on.

Tasa-arvo edistyy yrittäjyyskoulutuksella

Monella on opintojen jälkeen korkea kynnys lähteä yrittäjyyteen ja se koetaan usein raskaaksi ja hankalaksi. Käytännössä monet alalle lähtijöistä ovat niitä, joilla on suvussa jo useampia yrittäjiä ja näin ollen käytössä vertaistukea ja apua. Lisäämällä tietoutta yrittäjyydestä, voidaan koulutuksessa saada hieman tasa-arvoisemmin muitakin innostumaan alasta. Yrittäjyys taas luo uusia työpaikkoja, uusia keksintöjä ja auttaa yhteiskuntaa. Lisäksi monet tunnetut yrittäjät haluavat mielellään toimia esimerkiksi alumnina omalle koulutuspaikalleen ja näin edistää myös oman oppilaitoksen toimintaa.