Suomalainen koulutus on maailman huippua!

Pisatutkimuksen mukaan suomalaisten oppimistulokset ovat maailman huippua! Tästä voidaan vetää johtopäätös, että myös koulutuksemme on maailman huippuluokkaa. Suomalaisessa koulutuksessa on monia komponentteja, jotka tekevät siitä erinomaisen. Kerromme tällä sivulla lyhyesti näistä komponenteista.

Laadukas peruskoulutus on ilmainen ja kaikkien saatavilla

Aivan ensimmäinen asia, joka tekee koulutusjärjestelmästämme niin valtavan hyvän on se, että peruskoulutus on laadukkuudestaan huolimatta täysin ilmaista. Se on myös kaikkien perusopetusikäisten lasten saatavilla. Yksityisiä kouluja on Suomessa vähän, eikä niiden rooli ole maassa kovin merkittävä.

Myös syrjäseutujen lapsilla on Suomessa mahdollisuus käydä koulua. Vaikka pieniä kyläkouluja onkin lakkautettu, niin koulukyyditys huolehtii siitä, että myös syrjäseutujen lapset pääsevät kouluun.

Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat laadukkaita ja antavat hyvän pohjan koulutielle

Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus tarjoavat lapsille hyvän pohjan koulutielle. Suuri osa suomalaisista lapsista osallistuu ammattilaisten tarjoamaan varhaiskasvatukseen jossakin vaiheessa lapsuuttaan. Esiopetukseen osallistuvat lähes kaikki esikouluikäiset lapset. Toisaalta Suomessa lapsia myös kotihoidetaan usein verrattain pitkään, mikä tarjoaa monen mielestä lapsille vankan tunneyhteyden häntä hoitavan aikuisen kanssa. Monet kasvatusalan asiantuntijat korostavat varhaislapsuuden merkitystä lapsen myöhemmän itsetunnon kehittymisessä. Tämä itsetunto kantaa lasta pitkälle myös hänen myöhemmissä elämänvaiheissaan ja voi olla eräs syy hyvälle koulumenestykselle.

Suomalainen koulutus tukee heikoimpia lapsia, mutta tarjoaako se riittävästi kannustusta kaikista lahjakkaimmille lapsille?

Suomalaista koulutusta kutsutaan usein tasapäistäväksi. Toisaalta tämä on hyvä uutinen heikoille oppilaille tai oppilaille, jotka tarvitsevat opinnoissaan erityistä tukea. Samaan aikaan voidaan kuitenkin kysyä, tarjoaako suomalainen koulutusjärjestelmä riittävästi kannustusta kaikista lahjakkaimmille oppilaille? Onko vaarana se, että kaikista lahjakkaimmat oppilaat eivät hyödynnä kaikkea osaamistaan, vaan käyttävät lahjakkuudestaan vain osan? Kiinnitämmekö jo liikaakin huomiota erityistä tukea tarvitseviin lapsiin, jotta he pysyisivät mukana muun ryhmän tahdissa, kaikista lahjakkaimpien oppilaiden kustannuksella? Nämä kysymykset ovat herättäneet runsaasti keskustelua suomalaisten kasvatus- ja opetusalan asiantuntijoiden keskuudessa.

Opettajien koulutus on Suomessa korkeatasoista

Opettajat saavat Suomessa yliopistokoulutuksen. Jopa alakoulun opettajilla on yliopistokoulutus. Tästä syystä opettajilla onkin laaja tietämys pedagogiikasta, mikä antaa opettajalle hyviä työvälineitä omaan työhönsä. Kun opettajalla on ymmärrystä lapsen kehityksestä sekä erilaisista oppimistavoista, osaa hän suhtautua myös sellaisiin oppilaisiin, joiden oppimisessa esiintyy vaikeuksia. Nykyaikana oppimisvaikeuksia ei enää pidetä tyhmyytenä, kuten vielä joitakin vuosikymmeniä sitten saatettiin pitää.

Voisiko digitalisaatio auttaa opettajia eriyttämään opetusta?

Digitalisaatio etenee nopeaa vauhtia ja siitä onkin etsitty ratkaisuvaihtoehtoja myös opetuksen eriyttämiseen. Laadukkaat oppimisohjelmat voivat nimittäin auttaa opettajaa tarjoamaan lisätehtäviä sekä kaikista heikoimmille että kaikista lahjakkaimmille oppilaille. Toki ohjelmat sopivat myös keskitasoisille oppilaille, joiden kohdalla lasta kiinnostavan ohjelman käyttö lisää opiskelun mielekkyyttä. Parhaimmillaan tämä säästää opettajan aikaa ja vaivaa, vaikkakin aina tulee myös muistaa, ettei paraskaan opetusohjelma voi täysin korvata opettajan antamaa henkilökohtaista opetusta.

Valittaessa omalle luokalle soveltuvaa opetusohjelmaa, kannattaa kuitenkin käyttää hetki aikaa valinnan tekemiseen, jotta tulee tehneeksi oikean valinnan. Laadukas opetusohjelma auttaa ja edistää oppimista, mutta huonon ohjelman käyttö voi pikemminkin hukata kallista opiskeluaikaa. Laadukkaita ohjelmia on saatavilla esimerkiksi matematiikan opiskeluun. Hyvän ohjelman parissa lapset oppivat melkein kuin huomaamatta ja oppiminen on hauskaa.